درحال بارگزاری ...

فیزیک و موسیقی

در این ویدئو تشکیل موج توسط سازهای موسیقی به زیبایی نشان داده میشود.

فیلمبرداری با کوادکوپتر

این فیلم به وسیله کوادکوپتر ساخته شده توسط آقای محمد زارع از دانشگاه خلیج فارس گرفته شده است.

کسوف

در این فیلم به بررسی ایجاد پدیده کسوف می پردازد.

سوخت خورشید

در این ویدئو به بررسی پدیده هم جوشی هسته ای در خورشید پرداخته می شود.

لکه های خورشیدی

این فیلم به توضیح لکه های خورشیدی می پردازد.

مسیر فوتون از خورشید تا زمین

در این ویدیو به بررسی فرآیند تولید فوتون در خورشید وچگونگی رسیدن فوتون تا زمین می پردازد.

پایان خورشید

این فیلم به بررسی روند پایان یافتن سوخت خورشید می پردازد.

سیاره مشتری

این فیلم به توصیف ویژگیهای مشتری می پردازد.

مغناطیس مشتری

در این فیلم به توصیف میدان مغناطیسی مشتری پرداخته می شود.

قمرهای مشتری

در این فیلم به توصیف قمرهای مشتری پرداخته می شود.

تولد سیاره مشتری

در این فیلم به بررسی نظریه ایجاد سیاره مشتری پرداخته می شود.

پدیده فریزبی (frisbee) در سیاره مشتری

در این فیلم به بررسی پدیده ی فریزبی در سیاره مشتری می پردازد.

شفق قطبی

این ویدیو به بررسی ایجاد شفق قطبی می پردازد.